CIC Barcelona

El Centre d’Innovació Compartida Barcelona (CIC Barcelona) és l’oficina responsable del desenvolupament dels centres d’innovació compartida per a la generació d’iniciatives d’innovació en l’àmbit de les TIC a la ciutat de Barcelona.

El CIC Barcelona treballa en la cerca de solucions transversals factibles que permetin un alt nivell de funcionalitat, una gestió acurada dels recursos i un esforç financer òptim. L’objectiu és trobar solucions innovadores per desenvolupar iniciatives noves, fer-les millors, diferents i més eficients, amb criteris realistes i amb vocació de ser implementades amb èxit.

Com a ens gestor del procés de recerca d’iniciatives d’Innovació, el CIC Barcelona adopta metodologies de treball reconegudes amb els estàndards PMBOK® i UNE-166002:2006, que es posen a disposició dels participants. Cada centre d’innovació compartida pot, però, aportar marcs metodològics propis.

El CIC Barcelona és un ens integrat dins la Direcció d’Innovació i Arquitectures TIC de l’Institut Municipal d’Informàtica de l’Ajuntament de Barcelona.

Des del CIC Barcelona es facilita la creació d’iniciatives d’innovació a partir de la descoberta de noves oportunitats en l’àmbit de les TIC per a la ciutat de Barcelona. Aquesta activitat té quatre eixos:

1// Avaluació de la viabilitat, el valor o l’oportunitat de les propostes, i selecció de les que es duran a terme.

2// Col•laboració en la formalització i el desenvolupament de les propostes.

3// Establiment de les bases per a la implementació de les propostes mitjançant projectes, si escau.

4// Foment de la col•laboració entre entitats.

El CIC Barcelona preveu el foment i la compartició de coneixements amb altres ciutadans, empreses i/o institucions que també participin en altres CIC, amb els límits que s’estableixin respecte de la confidencialitat i la propietat intel•lectual.